KDV Tevkifatı Uygulaması

KDV Tevkifatı Uygulaması

KDV Tevkifatı Uygulaması

Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Nizip Temsilcileri Mali Müşavir Cuma Özdemir, KDV tevkifatı: KDV alacağının, kanunda belirlenmiş malların alım satımı veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan alıcılardan bazen tamamı bazen de kanunda belirlenen oranda kesinti KDV’nin, yapılarak satıcıya değil de vergi dairesine vergi sorumlusu sıfatıyla beyan edilip ödenmesi gerektiğini söyledi.

Özdemir açıklamasına şöyle devam etti ; Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi alacağını güvence altına almak amacıyla gerekli gördüğü hallerde verginin ödenmesinden işleme taraf olanları sorumlu tutabilmektedir. İşlemlere taraf olanlar (kendine mal teslim edilen veya hizmet ifa edilen kişi ve/veya kurumlar) verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten mükellef gibi sorumlu olmaktadırlar. 
KDV tevkifatı ihtiyari bir uygulama olmayıp, Hazine ve Maliye Bakanlığınca tevkifat uygulaması kapsamına alınan işlemlerde alıcılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur. 1 Mart 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Kısmi tevkifatın ortaya çıkış sebepleri;
Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanımının yaygın olması,
Bazı sektörlerde KDV’li girdilerin azlığı,
KDV kayıp ve kaçağının yüksek olarak görüldüğü sektörler, 
Beyan edilen vergilerin ödenmediği sektörlerin varlığı ve 
Vergi idaresinin bazı sektörlerde satıcılardan ziyade alıcıları daha güvenli olarak kabul etmesi.
Tevkifatlı fatura nedir?
Para hususunda kesinti anlamına gelen bir kelime olan tevkifat; vergi bağlamında, vergiler üzerinde bölüme veya kesinti yapma manasına geliyor. Normal ya da irsaliyeli faturadan bir farkı bulunmayan tevkifatlı faturayı diğerlerinden ayıran özelliği ise, faturaya işlenen verginin alıcı ve satıcı arasında bölüştürülerek ikisinden de alınıyor olması. Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde belirtilen gelir çeşitleri üzerinden, yine aynı yasada yer alan kesintiler gelir vergisi tevkifatı olarak nitelendiriliyor.
Söz konusu alıcılar, kısmi tevkifat kapsamına giren alımlarından KDV tevkifatı uygulayacaklardır. 
Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):
5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,
Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
Döner sermayeli kuruluşlar,
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 
Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
Bankalar,
Sigorta ve reasürans şirketleri,
Sendikalar ve üst kuruluşları,
Vakıf üniversiteleri,
Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,
Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri,
Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, iktisadi Devlet Teşekkülleri),
Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar,
Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
Yarıdan fazla hissesi doğrunda yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş.’de işlem gören şirketler,
Kalkınma ve yatırım ajansları.
KDV mükelleflerine (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir) karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri ile bu yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik  –mimarlık ve etüt- proje hizmetlerinde de KDV tevkifatı uygulanacaktır. Projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon TL’yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanacaktır.
Bu iş ve hizmetlerde uygulana 3/10 tevkifat oranı ise 4/10 olarak değiştirilmiştir.
KDV Tevkifatı Oranlarında Değişiklik
Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerde uygulanan (5/10) tevkifat oranı (7/10),
Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetlerinde uygulanan (5/10) tevkifat oranı (7/10),
Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmeti alımlarına uygulanan (7/10) tevkifat oranı (9/10),
Baskı ve basım hizmetlerinde uygulanan (5/10) tevkifat oranı (7/10),
Yük taşımacılığı hizmeti alımlarında tevkifat oranı (2/10),
Servis taşımacılığı hizmeti alımlarında tevkifat oranı (5/10)
Kamu özel iş birliği modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin işletme döneminde sunulan hizmetlerde;
Yapım işlerinde uygulanan (3/10) tevkifat oranı (4/10),
Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetlerinde uygulanan (7/10) tevkifat oranı (9/10) olarak uygulanacaktır.

Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı
KDV mükelleflerinin ve belirlenmiş alıcıların, yük taşımacılığı hizmeti alımlarında (2/10), servis taşımacılığı hizmeti alımlarında ise (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. Kargo işletmeciği yetki belgesi sahibi mükellefler tarafından yapılan kargo taşıma işleri ise bu uyulamadan hariç tutulmuştur.
İade taleplerini yerine getirilmesinde alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı:
Tevkifat uygulamasından doğa KDV alacaklarının mükellefe iade edilebilmesi için, satıcını tevkifat uygulanmayan KDV tutarını 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan emiş olması, alıcının da yaptığı tevkifatla ilgili 2 No.lu KDV Beyannamesini veri dairesine vermiş olması gerekmektedir.
İade taleplerinin yerine getirilmesinde ise alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı aranmamaktaydı.
Yapılan düzenleme uyarınca, iade taleplerinin yerine getirmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edile ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması zorunlu hale gelmiştir.
Tevkifatlı fatura nasıl hesaplanır?
Genel hatlarıyla normal ve irsaliye faturaya benzeyen tevkifatlı faturanın tek farkı, hesaplanan KDV miktarının satıcı ve alıcı arasında bölüştürülmesi ve ikisinden de alınmasıdır. Böylece KDV sorumluluğu yarı yarıya hem alıcıda hem de satıcıda olur. Bir örnek vermek gerekirse,

1000₺ tutarlı bir satış faturamız olsun.
Faturaya %18 oranında KDV ekleyelim ve faturanın KDV tutarı 180₺, genel toplamı ise 1180₺ olsun.
Bu durumda satıcı olarak 180₺ katma değer vergisi ödemeliyiz.
Eğer tevkifat varsa ve kullandığımız tevkifat oranı 5/10 ise 180 ₺’lik KDV tutarının 5/10'u yani yarısı 90₺ eder. Bu durumda 90 ₺’lik bu kısım tevkif edilir ve ödenmesi konusundaki sorumluluk bizden alıcıya geçer. Artık 90₺'lik sorumluluk bizim, kalan 90 ₺'lik sorumluluk da alıcınındır.
Faturanın genel toplamı, bizim için 1180 ₺'den 1090 ₺'ye inecektir.